Arbejdsophold for kunstnere og videnskabsfolk under temaet ”Menneske og vind”

– Når kunstnere og videnskabsfolk samskaber, opstår nye vinkler og fælles forståelse for sammenhænge mellem fakta og æstetik.

Project description Man and Wind in English

Resumé

Der afvikles fire tematiserede arbejdsopholdsperioder for videnskabsfolk og kunstnere i løbet af 2018/19, på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Opholdene placeres tidsmæssigt, så der hver gang kører et kunstnerophold og et videnskabeligt ophold samtidig, med to residenter, således at i alt otte residenter kommer til at virke på fyret i 2018/19. Der stilles krav om, at kunstner og videnskabsperson etablerer et samarbejde til gensidig inspiration og samskabelse. Under hvert ophold produceres der mindst ét kunstværk og et videnskabeligt arbejde. Kunstværkerne kan være inden for en hvilken som helst kunstart, og de videnskabelige arbejder kan enten være enkeltstående arbejder eller dele af større videnskabelige arbejder.Der lægges vægt på, at både kunstværkerne og de videnskabelige arbejder formidles til lokale og andre interesserede, og det tilstræbes, at nogle af værkerne og arbejderne tillige inddrager lokale borgere. Fælles for alle ophold er, at de skal forholde sig undersøgende til temaet ”Menneske og vind”.Både kunstophold og videnskabsophold findes via ”open calls” og kvalitetssikres ved vurdering af residentens CV og ansøgning. Der nedsættes ét eller to udvalg med både lokale kræfter og tilkøbte kompetencer, så alle ophold kvalitetssikres. 

 Maskinhallen set fra nordøst

 

Der etableres værkstedsfaciliteter, som understøtter kunstnernes og videnskabsfolkenes muligheder for at arbejde ambitiøst og seriøst på et tidssvarende niveau.

De otte residenter, som deltager under de fire opholdsperioder, medvirker ved projektets afslutning i en konference, som dels opsummerer projektets resultater og dels peger fremad.

Formål

  • At skabe forståelse for vindmøller og vedvarende energi ved at kombinere formidling fra kunst og videnskab.
  • At samskabe ny viden om menneskets udnyttelse af vinden som ressource – både fysisk og mentalt – ved at kombinere formidling af kunst og videnskab.
  • At understøtte skabelsen af kunstværker og videnskabelige arbejder, som gensidigt inspirerer hinanden under temaet ”Menneske og vind”.
  • At bibringe Hanstholms beboere og andre interesserede ny, interessant og væsentlig aktivitet i det nyrenoverede fyrkompleks.

Projektets forhold til Grøn Ordning

Formålet med Grøn Ordning er at sikre større lokal accept af opstilling af vindmøller på land. Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm imødekommer dette formål på især tre punkter.

  1. I projektets videnskabelige arbejder formidles fakta, som danner grundlag for en øget forståelse for vindmøller på land.
  2. Projektets kunstneriske arbejder tematiserer vind og kan derved medvirke til, at der skabes større opmærksomhed på vinden som et stedbundet potentiale – både for energiproduktion, for rekreation og for æstetiske oplevelser.
  3. Fyrkomplekset fremstår som et vartegn for Hanstholm, og holmboerne er stolte af deres smukke bygningsværk. Etableringen af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er sket gennem en lang, demokratisk borgerinddragende proces, som blandt andet sikrer den folkelige opbakning til institutionen og dens virke. Ved at der gives ”møllepenge” til aktivitet på fyrkomplekset, vil lokale i højere grad have tendens til at acceptere vindmøller på land.

Støtten gives ifølge formålet blandt andet til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger. De kunstneriske og videnskabelige aktiviteter, som ligger i dette projekt, kommer direkte lokalsamfundet til gavn på flere planer:

  1. Lokalbefolkningen har direkte adgang til at være i dialog med professionelle kunstnere og videnskabsfolk gennem hele året – både ved at deltage i offentlige arrangementer og ved at være aktiv omkring fyret og møde kunstnerne og videnskabsfolkene i det daglige.
  2. De værksteder og andre faciliteter, som etableres i regi af dette projekt, vil efterfølgende være tilgængelige for lokale borgere og foreninger, hvorved Hanstholm får helt nye udfoldelsesmuligheder.

Baggrund

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder ud fra en vision, som er blevet til efter en grundig proces, som har taget udgangspunkt i holmboernes egne ønsker om, hvilke aktiviteter der skulle være i de dengang nedslidte fyrbygninger. Thisted Kommune har investeret 16 mio. kr. i nænsom renovering af de fredede bygninger og udlejer dem nu til den selvejende institution.

Visionen går blandt andet ud på at skabe et nordatlantisk knudepunkt for kunst, kultur og natur. Hvor ”naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er stedets helt specielle DNA, og som kommer til at foregå i samspil mellem besøgende fagfolk og lokale. Niveauet er ambitiøst, og den lokale forankring er central.

Fyrkomplekset består af følgende bygninger og funktioner:

Assistentbygningen Den største af bygningerne, som rummer fire lejligheder til arbejdsophold for kunstnere og fagfolk, turistinformation, udstillingslokaler, mini-café, og adgang til tårnet.
Fyrmesterboligen Den næststørste bygning, som indeholder én lejlighed, fællesfaciliteter for lejlighedernes beboere, foreningslokaler og administration.
Længerne Gamle staldbygninger, som rummer værksteds- og udstillingsfaciliteter.
Maskinhallen Rummer i stueplan en sal med tilhørende anretterkøkken, et undervisningslokale (musikskole) og på førstesalen musikskolelokaler, der også kan anvendes af lejlighedernes beboere, når de er ledige.
Redningshuset Museum Thy har Hanstholms historiske redningshus, som kan bruges til forskellige formidlingsformål, og hvor det planlægges at placere den båd, som p.t. er placeret i Skibningshuset.
Skibningshuset Et udhus, som planlægges indrettet som base for naturformidling her i den nordligste ende af Nationalpark Thy. Huser p.t. en historisk båd fra Klitmøller, som tænkes flyttet enten til Redningshuset eller til en placering i Klitmøller.
Fyrtårnet Fyrtårnet er i drift efter sit oprindelige formål, og byder desuden på en enestående udsigt over byen, havet, havnen og den nordlige del af Nationalpark Thy – herunder Hanstholm Vildtreservat.
Fyrhaven og gårdspladsen Fyrhaven er en forbløffende læfyldt have, hvor mange lokale kommer på udflugt. Gårdspladsen er nyrenoveret i forbindelse med kompleksets totalrenovering og kan tjene mange udendørs formål – herunder f.eks. teater og koncert.

Fyrkomplekset er dermed utroligt velegnet til arbejdsophold af netop den type, som vi etablerer i dette projekt.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm har mange lokale interessenter og samarbejdspartnere, og vi arbejder på at etablere nye samarbejder både nationalt og internationalt. Vores stærke lokale forankring sikrer, at der helt automatisk er interesse omkring de tiltag, vi etablerer, hvorved projektets formidling på forhånd er sikret adgang til sine målgrupper.

Organisation

Projektet drives af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm, som er ledet af en bestyrelse. Der ansættes en projektledelse bestående af én eller to personer. Projektledelsen skal sikre hele projektets drift og kvalitet og fungere som sekretariat for residenterne, som derved kan koncentrere sig om deres arbejde. Projektledelsen arrangerer og afvikler i samarbejde med bestyrelsen og frivillige formidlinger og konferencen. Projektledelsen skal desuden i samarbejde med bestyrelsen arbejde for, at Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm får etableret en tradition for at være vært for arbejdsophold for kunstnere og videnskabsfolk.

Der etableres et eller to vurderingsråd, som på en faglig baggrund rådgiver bestyrelsen om valg af residenter til arbejdsophold. Vurderingsrådene sammensættes af respekterede fagpersoner, så deres kompetencer forventes at danne grundlag for den bedst tænkelige vurdering af residentansøgninger.
Residenter skal i deres ansøgning redegøre for, hvad de vil arbejde med under arbejdsopholdet, samt hvad det forventede resultat vil være. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om, hvilke arbejdsophold der iværksættes. Der kan både arbejdes med danske og udenlandske residenter, og der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.

Indhold

Arbejdsophold

Hvert arbejdsophold varer to måneder. Residenten får en lejlighed og de nødvendige værkstedsfaciliteter stillet til rådighed. Residenter, som ikke oppebærer løn eller anden indkomst andet steds fra, modtager honorar for sin deltagelse.

Der kører altid et kunstnerisk og et videnskabeligt arbejdsophold sideløbende, og der stilles krav om, at kunstneren og videnskabspersonen løbende formidler til hinanden med henblik på – om muligt – at inddrage hinandens erfaringer i deres respektive arbejde – herunder som minimum i formidlingen.

Kunstnere får stillet et beløb til rådighed for indkøb af materialer og gør i ansøgningen rede for, i hvilket omfang der efterlades et værk til enten Hanstholm Fyr eller andre lokale. Projektledelsen sikrer, at beløbet anvendes til formålet, og der aflægges regnskab herfor efter almindelig praksis.

Videnskabsfolk får stillet et beløb til rådighed til dækning af omkostninger ved deres arbejde. Hvis der indkøbes udstyr, tilfalder dette Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm ved arbejdsopholdets slutning.

Hver resident skal, hvis det er muligt, inddrage lokale i sit arbejde, og der skal ved slutningen af opholdet etableres en formidling målrettet lokale og andre interesserede. Formidlingen kan have form af foredrag, workshop, performance, koncert, fremvisning, udstilling eller andet, som er relevant for det enkelte arbejdsophold. Residenter skal i deres ansøgning redegøre for, hvordan de ønsker at formidle. Det tilstræbes, at den kunstneriske og den videnskabelige formidling kombineres i ét arrangement.

Indretning af værksteder, kontorer og audiolaboratiorum

Der indrettes værksteder med tidssvarende faciliteter. Det drejer sig om et grafisk værksted, hvor der kan arbejdes med forskellige trykteknikker og et mediegrafisk værksted, som understøtter digitale teknikker.

Der indrettes kontorarbejdspladser for projektledelse og videnskabsfolk. Her er tale om almindelige velindrettede kontorpladser med møbler og pc-udstyr, som egner sig til heldagsbrug. Desuden opsættes et fælles netværk til internetadgang, backup, print m.v.

Der indrettes et audiolaboratorium, som understøtter muligheden for at arbejde med lydkunst og musik. Det baserer sig på et flygel eller klaver med Yamahas Silent System, som giver mulighed for både midi- og audiooptagelse og tilsvarende afspilning af lyd og musik. Dette kobles med relevant computerudstyr, programmel og audiohardware.

Formidling, konference og publikation

Efter hvert arbejdsophold etableres en formidling, som er relevant i forhold til det enkelte opholds resultat. Formidlingen rettes primært mod lokale og annonceres bredt, så også andre interesserede kan få glæde af formidlingen. Der er tale om både en kunstnerisk og videnskabelig formidling, og det tilstræbes, at de to formidlinger afholdes som ét arrangement for at fremme synergien mellem kunst og videnskab – både i det udadvendte udtryk, men også i selve arbejdsopholdene, da residenterne jo derved har et fælles mål at arbejde hen imod.

Efter det sidste arbejdsophold afholdes ud over de to residenters egen formidling også en konference, hvor det forventes, at samtlige residenter i projektet deltager sammen med vurderingsrådet. Konferencen modereres af en moderator, og der indkaldes også andre talere, som kan perspektivere de arbejder, som er udført i projektet. Konferencen har både karakter af formidling, arbejdsfællesskab, evaluering og fremtidsorientering. Konferencen munder ud i udgivelsen af en publikation – forventeligt på 20-50 sider om projektet og en fremtidsplan for tilsvarende nye projekter i regi af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Evaluering

Ud over publikationen udarbejder projektledelsen en projektevaluering og et regnskab, som til sammen dokumenterer, at projektet er gennemført som planlagt, og som gør rede for eventuelle afvigelser fra planen. Evalueringen peger desuden fremad mod nye projekter.

Open call (sidste)

 

Artist and scientist in residence på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

 

under temaet ”Menneske og Vind”

 

– Når kunstnere og videnskabsfolk samskaber, opstår nye vinkler og fælles forståelse for sammenhænge mellem fakta og æstetik.

 

Vi indbyder fire kunstnere og fire videnskabsfolk til at bebo én af vores lejligheder i to måneder, mens de arbejder med egne projekter i et af vores værksteder.
Den første kunstner og den første videnskabsperson indbydes i perioden 1. august til 30. september 2018. Efterfølgende perioder er september-oktober 2018, oktboer-november 2018 og januar-februar 2019.

 

 

Ansøgningsfristen til samtlige ophold er den 24. juni 2018. 

 

Download og læs de to open calls herunder.

 

 

 

 

 

 

 

Open call

Artist and scientist in residence på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

under temaet ”Menneske og Vind”

– Når kunstnere og videnskabsfolk samskaber, opstår nye vinkler og fælles forståelse for sammenhænge mellem fakta og æstetik.

Vi indbyder fire kunstnere og fire videnskabsfolk til at bebo én af vores lejligheder i to måneder, mens de arbejder med egne projekter i et af vores værksteder.Den første kunstner og den første videnskabsperson indbydes i perioden 1. maj til 30. juni 2018. Ansøgningsfristen er overskredet, og vi er i gang med at behandler ansøgninger.Vi har desvære endnu ikke mulighed for at modtage nye ansøgninger eller tilknytte dig en mailliste, så du må holde øje med denne side, hvis du er interesseret i ophold i en senere periode.

Download og læs de to open calls herunder.

Open call – artist in resicence

Open call – scientist in residence

Open call artist in residence UK version

Open call scientist in residence UK version