Sea Silk

Maja Lund Hvidtfeldt & Hanna Norrna

29.10 -

12.11.2022

I Redningshuset

Fernisering den 29. oktober kl. 15.00


Foto af Malwa Grabowska
Foto af Malwa Grabowska
Foto af Malwa Grabowska
Foto af Malwa Grabowska

DANSK

Byssus er små tråde af hår, der udskilles fra muslingens fod, med hvilke den fæstner sig til sten, til hinanden indbyrdes eller til havbunden. Når havet er oprørt, øges mængden og kvaliteten af ​​trådene. Hvis muslingen skal flytte sig til et mere passende sted, slipper den sit tag i underlaget og vandrer.

Udstillingen i Redningshuset viser tekstile værker med byssustråde som råmateriale i vævninger, broderier og installation. Silke farvet med tang og planter fra kystområder skaber kanaler, spiraler og perlemor. Muslingernes bevægelse sættes i forhold til kvinders håndværk og vandringer langs Sveriges og Danmarks kyster.

Udgangspunktet for kunstnernes samarbejde er den sardinske tradition med at spinde havsilke af byssustråde fra middelhavsmuslingen Pinna nobilis. Ødelæggelse af havmiljøet og klimaforandringer har forårsaget sygdom og massedød hos arten, der i dag er truet og rødlistet af IUCN, ligesom manglen på materiale truer håndværkets overlevelse.

Byssus i udstillingen stammer fra blåmuslingen Mytilus edulis. I samarbejde med Scanfjord i Mollösund nord for Göteborg tager kunstnerne sig af restmateriale, der skylles væk fra skallerne, når muslingerne høstes. Trådene er sammenfiltrede og bærer sand, rester af muslingekød, skår af muslingeskaller og tang med sig. Nedbrydningsprocessen går hurtigt og kræver omhyggelig rensning, rengøring og tørring.

Gennem århundreder har begrebet byssus skiftet betydning mellem hør, bomuld, silke og havsilke. Oldtidens græske litteratur fortæller om Jason og argonauternes jagt på det gyldne skind. I middelaldertekster vokser myterne om havsilke fra den oprindelige Pinna til det hybride havfår og det vegetabilske lam fra Tartary. I kemisk forstand består muslingernes byssustråde af proteiner og keratin, det samme som silke og hår. De er ofte blevet kaldt for skæg, men kunstnerne definerer det som hår. Udstillingen forholder sig til det historiske hårarbejde udført af rejsende kvinder i Danmark og Sverige, og sætter hårets stærke symbolik og materialitet i relation til byssus for at betone bevægelse, forandring og sorgarbejde.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm markerer et midtpunkt mellem havene og de materialer, kunstnerne har arbejdet sammen med siden 2021. Et møde mellem fiskeri og håndværk, land og hav.

ENGLISH

Byssus are threads of small hairs secreted from the mussel’s foot, with which it attaches itself to rocks, to each other or to the seabed. When the sea is agitated, the quantity and quality of the threads increase. If the mussel needs to move to a more favorable location, it detaches from the ground and wanders. 

The exhibition in the Rescue House shows works with byssus threads used as raw material in weavings, embroideries and installations. Silk dyed with algae and shoreline plants creates channels, spirals and mother of pearl. The migratory patterns of the mussels are examined in conjunction with the various women’s crafts and their wanderings along the coasts of Sweden and Denmark.

The starting point for the artists’ collaboration is the Sardic tradition of spinning sea silk from byssus from the Mediterranean clam Pinna nobilis. Environmental destruction and climate change have caused disease and mass death in the species, which is endangered and red-listed by the IUCN. The lack of materials also threatens the survival of the craft.

The byssus in the exhibition comes from the blue mussel Mytilus edulis. In collaboration with Scanfjord in Mollösund north of Gothenburg, the artists carefully handle the leftover material that is washed away from the shells when the mussels are harvested. The entangled threads carry sand, remains of mussel flesh, shards of seashells and seaweed. The decomposition process is fast and requires careful cleaning and drying.

Over the centuries, the term byssus has shifted meaning between flax, cotton, silk and sea silk. Ancient Greek literature tells of Jason and the Argonauts’ hunt for a golden fleece. In medieval texts, the myths of sea silk grow from the original Pinna to the hybrids sea sheep and vegetable lamb of Tartary. In a chemical sense, the byssus threads consist of proteins and keratin, the same as silk and hair. It has often been called the mussels’ beard, but the artists define it as hair. The exhibition relates to the historical hairwork performed by traveling women in Denmark and Sweden, and puts the strong symbolism and materiality of hair in relation to byssus to mark change, displacement and processes of grief.

The North Atlantic lighthouse in Hanstholm represents a center point between the seas and the materials that the artists have worked with since 2021. A conversation between fisheries and craft, land and sea.

Arrangeret af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm