Organisation

Hvem er vi egentlig?

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er en selvejende institution, som er ansvarlig for den daglige drift af fyrkomplekset.

Simon Toftdahl Olesen

Daglig leder

Vores opgave

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål er at gøre Hanstholm Fyr til et mødested for kunstnere, forskere og lokale.  I mødet udforskes og udfordres forholdet mellem natur, kunst og menneske med afsæt I nordatlantiske miljøer og kulturer. 

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder aktivt for at tiltrække forskellige projekter, videnskabsfolk og kunstnere fra ind- og udland I ønsket om at skabe et attraktivt fagligt miljø til inspiration – kommunalt, regionalt og nationalt.  

Bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra en række lokale kultur-, natur-, og turismeaktører. Bestyrelsen har desuden mulighed for at udpege supplerende medlemmer.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for institutionens drift i overensstemmelse med vedtægterne.

Finn Jorsal

Udpeget af bestyrelsen, formand

Charlotte Boje Andersen

Udpeget af Museum Thy, næstformand

Lene Larsen

Udpeget af Hanstholm Fyr’s Støtteforening, sekretær

Pernille Krag Lindhardt

Udpeget af bestyrelsen, kasserer

Bernt Petersen

Udpeget af Kunstforeningen Det Ny Kastet

Mai Manaa

Udpeget af Thy Turistforening

Ida Pedersen

Udpeget af Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune

Grethe Mejlgaard

Udpeget af Nationalpark Thy

Martin Kondrup

Tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret som repræsentant for Kulturforvaltningen i Thisted Kommune

Vedtægter for den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

§ 1 – Navn og stifter

Stk. 1) Den selvejende institutions navn er ”Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Stk. 2) Den selvejende institution er stiftet af Hanstholm Fyrs støtteforening.

Stk. 3) Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 4) Den selvejende institutions grundkapital udgør 15.000 kr., som er indbetalt kontant af stifter.

Stk. 5) Den selvejende institution overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 6) Den selvejende institutions midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

 

§ 2 – Hjemsted

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms hjemsted er Thisted Kommune.

 

§ 3 – Formål

Stk. 1) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål er at gøre Hanstholm Fyr til mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen kvalificeret udforsker og formidler forholdet mellem natur, kultur, kunst og menneske, som det udfolder sig i fortid og nutid.

Stk. 2) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm fungerer som arena for lokale initiativer og aktører, der bruger fyret til relevante aktiviteter i henhold til stk. 1.

Stk. 3) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm arbejder aktivt for at tiltrække institutioner, fagpersoner og kunstnere fra ind- og udland, som skaber et attraktivt fagligt miljø til inspiration – kommunalt, regionalt og nationalt.

Stk. 4) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm har et særligt fokus på det nordatlantiske.

Stk. 5) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er stedet, hvor man kan finde kvalificeret formidling af stedbundne potentialer, eksempelvis Nationalpark Thy og Hanstholm Havn.

Stk. 6) Den selvejende institutions formål er almennyttigt.

 

§ 4 – Finansiering

Stk. 1) Økonomien i Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er baseret på tilskud eller donationer fra offentlige myndigheder – herunder Thisted Kommune fonde og sponsorer mv. samt egenindtægter ved udlejning af lejligheder og værkstedslokaler.

§ 5 – Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm ledes af en bestyrelse på op til 9 personer.

Stk. 2) Bestyrelsen udpeges på følgende vis:

1 repræsentant fra Støtteforeningen til Hanstholm Fyr.

1 repræsentant fra Nationalpark Thy.

1 repræsentant fra Kunstforeningen Det Ny Kastet.

1 repræsentant fra Turistforeningen.

1 repræsentant for Museum Thy.

1 repræsentant, politisk valgt af Thisted Kommunalbestyrelse.

 

Udpegningen foregår 1. gang for 2022-2025 for alle repræsentanter.

Genudpegning/ny udpegning for Kunstforeningen Det Ny Kastet og Turistforeningen gentages efter to år, og for Støtteforeningen til Hanstholm Fyr, Nationalpark Thy og Museum Thy efter fire år.

I øvrigt gælder udpegningsperioden for 4 år. På den måde sikres kontinuiteten i bestyrelsen.

Derudover vælger bestyrelsen 2-3 supplerende medlemmer til sikring og styrkelse af den samlede bestyrelses kompetencer. Det tilstræbes, at der til hver en tid sidder et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

En embedsmand fra Thisted Kommune/Kulturrummet deltager som observatør uden stemmeret.

Såfremt der er ansat en daglig leder, deltager denne som sekretær uden stemmeret – dog ikke i punkter, som vedrører dennes ansættelse.

Stk. 3) Bestyrelsen har til opgave at sammensætte et advisory board bestående af kultur– og naturinteresserede aktører i Thisted Kommune og personer med lokalhistorisk interesse i Hanstholm Fyr, som der skal holdes møde med mindst én gang årligt.

Stk. 4) Bestyrelsen konstituerer sig på sit første med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Såfremt der er ansat en leder, fungerer denne som sekretær for bestyrelsen.

Stk. 5) Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden, der skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 6) Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 7) Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg.

Stk. 8) Bestyrelsen kan udpege et kunstnerisk råd, der sammensættes, så det efter bestyrelsens skøn bedst muligt sikrer, at Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms kunstneriske niveau og profil styrkes.

 

 

§ 6 – Bestyrelsesmøder

Stk. 1) Bestyrelsen afholder årligt mindst fire ordinære bestyrelsesmøder.

Stk. 2) Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved e-mail til hvert enkelt bestyrelsesmedlem med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Stk. 3) Bestyrelsesmøderne afholdes normalt i Hanstholm Fyrs lokaler. Møder – ordinære som ekstraordinære – kan i øvrigt, hvis formanden finder det hensigtsmæssigt, afholdes på videokonference eller skriftligt.

Stk. 4) Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, som ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt til formanden inden 14 dage før afholdelse af ordinært møde.

Stk. 5) Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes, når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. Mødes indkaldes skriftligt med 10 dages varsel, medmindre mødet omhandler en sag, hvis art og indhold kræver kortere varsel.

Stk. 6) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 7) Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset en eventuel manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister for indkaldelse.

Stk. 8) Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager forelægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 7 – Mødeledelse

Stk. 1) Formanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, der skal stemmes om, samt de beslutninger, der føres til protokols.

Stk. 2) Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal. Ved beslutninger om opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt se dog § 16 og § 17.

Stk. 3) Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

 

 

§ 8 – Bestyrelsens opgaver

Stk. 1) Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for institutionens drift i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 2) Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af institutionens virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om institutionens drift er forsvarlig, og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til institutionens drift. Bestyrelsen skal sikre, at bogføringen overholder den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 3) Bestyrelsen overvåger institutionens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med tilskudsgrundlag, bevillinger og gældende regler.

 

§ 9 – Den daglige leder

Stk. 1) Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder. I perioder, hvor der ikke er ansat en daglig leder, påhviler den daglige leders opgaver bestyrelsen.

Stk. 2) Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.

Stk. 3) Lederen ansætter og afskediger institutionens øvrige personale i samråd med bestyrelsen.

Stk. 4) Lederen forestår den daglige ledelse af institutionen under iagttagelse af de af bestyrelsen fastsatte overordnede retningslinjer for institutionens drift og samarbejder med bestyrelsen om opnåelse af institutionens formål. Lederen er over for bestyrelsen ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med tilskudsgrundlag, bevillinger og gældende regler.

Stk. 5) Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan lederen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 6) Lederen orienterer løbende bestyrelsen om institutionens udvikling og økonomiske drift og sørger for, at institutionens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 7) Lederen forestår udarbejdelse af budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning til bestyrelsen, jf. § 12.

 

§ 10 – Protokol

Stk. 1) Der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, hvori alle beslutninger indføres. Et medlem har ret til i kortfattet form at få ført sine synspunkter til protokols. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

 

§ 11 – Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen kan beslutte at udbetale vederlag, såfremt der ikke er ansat en daglig leder, og dette medfører merarbejde for et bestyrelsesmedlem. Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

 

§ 12 – Regnskabsår, budget, regnskab og revision

Stk. 1) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms regnskabsår er kalenderåret. Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms reviderede regnskab og årsberetning for det foregående år fremlægges til godkendelse for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.

Stk. 2) Bestyrelsen påser, at der føres regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Stk. 3) Da Thisted Kommune fører tilsyn med anvendelsen af det kommunale tilskud, som alene må anvendes til de i vedtægterne definerede formål for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm, skal der derfor senest den 31. oktober fremsendes et budget og en aktivitetsplan for det kommende år.

Det af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab og årsberetning med tilhørende revisionsprotokollat fremsendes til Thisted Kommune til godkendelse senest den 15. april hvert år.

Stk. 4) Regnskabet, der skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med god regnskabsskik, skal revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, som er valgt for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 13 – Tegningsret

Stk. 1) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm tegnes enten af bestyrelsesformanden og daglig leder i forening, eller af bestyrelsesformanden og to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til daglig leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura)

 

§ 14 – Anvendelse af overskud mv.

Stk. 1) Et evt. driftsoverskud kan kun anvendes i overensstemmelse med institutionens formål – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

 

§ 15 – Hæftelse

Stk. 1) Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager institutionen. Klausuler på gaver skal respekteres.

 

§ 16 – Væsentlige dispositioner

Stk. 1) Thisted Kommune skal godkende væsentlige dispositioner, herunder væsentlige beslutninger vedrørende institutionen, såsom køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 2) Beslutning om væsentlige dispositioner træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal.

 

§ 17 – Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1) Ændring i nærværende vedtægter kan besluttes af bestyrelsen med 2/3 flertal på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2) Beslutning og sammenlægning eller opløsning af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm kan besluttes af bestyrelsen med 2/3 flertal på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

Stk. 3) Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Thisted Kommune.

Stk. 4) I tilfælde af Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms opløsning skal Thisted Kommune træffe beslutning om anvendelse af institutionens midler til kulturelle formål.

 

§ 18 – Ikrafttræden

Stk. 1) Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 1. juni 2022

 

                                                                                                           

Forretningsorden for bestyrelsen i Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

§ 1 Konstituering af bestyrelsen

1.1 På det første bestyrelsesmøde efter udpegning af bestyrelsesmedlemmer

konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og

sekretær. Formand og næstformand udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Den daglige leder indkalder til mødet senest 4 uger efter udpegningen.

§ 2 Bestyrelsesarbejdet

2.1 Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald

overtages dennes forpligtelser af næstformanden.

2.2 Formanden leder bestyrelsesmøderne som beskrevet i vedtægterne.
2.3 Bestyrelsesmøder indkaldes ved e-mail af formanden med mindst 8

dages varsel og afholdes normalt i Hanstholm Fyrs lokaler.

2.4 Ethvert bestyrelsesmøde afvikles efter den udsendte dagsorden.
2.5 Ethvert bestyrelsesmedlem og den daglige leder er berettiget til at få

sager sat på dagsordenen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til

formanden senest 14 dage inden afholdelsen af et ordinært møde.

2.6 Under dagsordenspunktet ”eventuelt” kan alt debatteres, men intet

besluttes.

2.7 Bestyrelsens beslutningsdygtighed er som beskrevet i vedtægterne.
2.8 Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
2.9 Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en

sagsbehandling, når den finder det ønskeligt. Sådanne personer skal på

forhånd orienteres om, at de er omfattet af tavspligt.

2.10 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende

sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Sådanne sager forelægges til godkendelse på førstkommende

bestyrelsesmøde.

§ 3 Protokol 

3.1 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger. Et medlem

      har ret til i kortfattet form af få sine synspunkter ført til protokols.

3.2 Senest 2 dage efter mødet udsender sekretæren referatet pr. mail. Det

     underskrives på det næstfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer,

    der havde deltaget i mødet.

 

§ 4 Tavshedspligt

4.1 Alle bestyrelsesmdelemmer er omfattet af tavshedspligt som beskrevet i

     Forvaltningsloven. Tavshedspligten omfatter personsager og oplysninger,

    Som medlemmerne måtte blive bekendt med i medfør af hvervet, og som

    må betragtes som fortrolige.

§ 5 Inhabilitet

5.1 Bestyrelsen anvender de regler for inhabilitet, som er fastsat i

      Forvaltningslovens §3.

§ 6 Indberetninger til Thisted Kommune

6.1 Senest den 31. oktober fremsender bestyrelsen budget og aktivitetsplan

      for det kommende år til Thisted Kommune til orientering.

6.2 Senest den 15. april fremsender bestyrelsen det af medlemmerne

      godkendte og underskrevne regnskab og årsberetning med tilhørende

      revisionsprotokollat til Thisted Kommune til godkendelse.

 

 

Således vedtaget af bestyrelsen på mødet den 15. august 2022